සමිතියේ ව්‍යාපාරික අංශ

ග්‍රාමීය බැංකු අංශය

කෝප් සිටි අංශය

ඉන්ධන අංශය (යෝජිත)

අධ්‍යාපනය හා සේවා

මානව සම්පත් සංවර්ධනය

1.සේවක සංවර්ධනය

පුහුණු පාඨමාලා

 • සමුපකාර සාමන්‍ය පෙළ පාඨමාලාව

 • කළමණාකරණය පිළිබඳ ජාතික පාඨමාලාව (සමුපකාර උසස් පෙළ)

 • සමුපකාර ව්‍යාපාර කළමණාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලොමා පාඨමාලාව

 • ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ උසස් ඩිප්ලොමා පාඨමාලාව

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

 • දිස්ත්‍රික් සමුපකාර මණ්ඩලය

රත්නපුර

 • ජාතික සමුපකාර මණ්ඩලය

කොළඹ

 • සබරගමුව විශ්ව විද්‍යාලය

බෙලිහුල්ඔය – බලංගොඩ

 • ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය

පොල්ගොල්ල – මහනුවර

 • සමුපකාර විද්‍යාලය

කහගොල්ල

 • සමුපකාර විද්‍යාලය

ගාල්ල

 • ජාතික සමුපකාර කළමණාකාරිත්ව ආයතනය

කොළඹ

2. සේවක අභිප්‍රේරණය

 • සහන පොළි ණය යෝජනා

 • සේවා ඇගයීම් සහ උසස් වීම්
 • දිරි දීමනා සහ ප්‍රසාද දීමනා
 • තරඟ , උත්සව සහතික ලබා දීම

 • වාර්ෂික චාරිකාව , කේෂ්ත්‍ර අධ්‍යන චාරිකා යාම

 • නිල ඇදුම් ලබා දීම

 • අඩු පොළියට පරිගණක , මෝටර් සයිකල් සහ ත්‍රිවීල් රථ සඳහා ණය ලබා දීම

2.ගුණාත්මක සේවාවක් සහා

 • ආරක්ෂිත භාවය

 • කාර්යාල ,බැංකු සහ ප්‍රාදේශික ඇතුලත සහ පිටත ගෙමිදුල අලංකාරය කිරීම

 • කාර්යාල ,බැංකු සහ ප්‍රාදේශික ඇතුලත සහ පිටත පරිසරය යහපත් කිරීම

 • ජාතික ඵලදායිතාවය – එස් 05 වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැඟිම

 • යහපාලන වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැඟිම (ධර්ම දේශනා , පිරිත් පින්කම් , දානමය කටයුතු)

 • කාර්යාලයේ මනා පිළිවෙල සහ වාර්ථා ගැන්වීම්

 • කාර්යාල ,බැංකු සහ ප්‍රාදේශික ආලෝකකරණය සහ කන්කලු සංගීත රිද්මයක් ඇති කරවීම

සාමාජික සංවර්ධනය

 • සාමාජිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත විම

 • වඩාත් විහ්වාසදායි තැන්පත් රැස් කිරීම

 • ගුණාත්මක ණය සේවාව

 • ප්‍රතිලාභ (ණය රක්ෂණ , උකස් රක්ෂණ)

 • පුහුණු වැඩ සටහන්

සාමාජිකයින්ගේ දු දරුවන් සඳහා

 • සමුසරණ රැකියා අත් වැල පුහුණු ව්‍යාපෘතිය (මෙමඟින් සාමාජික දු දරැවන්ට මාසික දීමනාවක් සමඟ වෘත්තිය පුහුණුවක් ලබා දීම)

 • දිස්ත්‍රික් , පළාත් සහ ජාතික මට්ටම්න් චිත්‍ර,දැනුම මිනුම , කථක හා විවාද පාසල් තරඟ සඳහා දු දරුවන් ඉදිරිපත් කර වීම

 • 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව සමත් බල ප්‍රදේශයේ පාසල් දරුවන්ට මුදලින් ශිෂ්‍යත්වයක් සමඟ සහතික ලබා දීම

 • 05 වසර ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණ සංවිධානය සහ අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දීම

 • විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට යොමුවන උසස් පෙළ සමත් දු දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම

 • විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට යොමු වීමට නොහැකි වන දු දරුවන්ට කාර්මික අධ්‍යාපනය හෑදැරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම

 • පෙර පාසල් යන දු දරුවන් නොමිලේ පාසල් බෑග් , වටිනා පාවහන් , පොත්පත් , ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දීම

 • මාස 06 ට අඩු දු දරුවන්ට නොමිලේ ගිණුම් සහ ත්‍යාග පිරීනැමීම

 • පාසල් ළමුන්ට වටිනා මළලසේකර ශබ්ද කෝෂ පිරිනැමීම

 • වැඩි වියට පත් දියණි වරුන්ට ත්‍යාග පිරීනැමිම