නව ව්‍යාපෘති – 2015

දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව සහ කෝප් සිටිය සඳහා නව ගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම (ආරම්භ කර ඇත‍.)

2012 වර්ෂයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම බැංකුව ලෙස පළමු තැන දිනාගත් ඇරෑපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව සඳහා නව ගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම

මිටිපොළ නව සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුව විවෘත කිරීම (2015-02-11 දින)

අපගේ ග්‍රාමීය බැංකු සියල්ලම අධි ආරක්ෂක කැමරා සවි කිරිම (දැනට කිරිඇල්ල සහ මිටිපොළ සවි කර ඇත.)

අපගේ ග්‍රාමීය බැංකු සියල්ලම පරිගණක කර ඇති අතර ඉදිරියේදි මෙම බැංකු ඡාල ගත (Network) කිරීම

ඉන්ධන පිරිවුම්හල ව්‍යාපෘතිය –  (යෝජිත)

රන්නපුර සිට පානදුර දක්වා දිව යන A8 මාර්ගයේ හැරණියාවක සහ ඉඩංගොඩ නගරය අතර කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපස භූමියේහි අභිනවයෙන් ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර ඇති ඉන්ධන පොම්ප 06 ක ධාරිතාවකින් සහ අනෙකුත් සියලු සේවා පහසු කම් වලින් සමන්විත අති නවීන සුපිරි ඉන්ධන පිරවුම්හල නුදුරැ අනාගතයේදි ඉදිකර අවසන් වු පසු උක්ත මාර්ගයේ ස්ථාපිත සුපිරි මට්ටමේ දැවැත්තම ඉන්ධන පිරවුම් හල වනු ඇත. මෙය පැය 24 පාරිභෝගික සේවාව සමඟින් ජනතාවට විශාල සේවාවක් සිදු කරනු ඇති අතර අප සමිතියට සහ සාමාජිකයන්ට ප්‍රධාන ආර්ථික ශක්තියක් වනු ඇත.