ඉන්ධන අංශය – සමුපකාර ඉන්ධන පිරවුම් හල (යෝජිත)

ගැලුම් 5000 සහ ගැලුම් 3000 ටැංකි සහිත ඉන්ධන පොම්ප 06 කින් සමන්විත සියලු පහසුකම් සහිත සුපිරි සිප්‍ටේකෝ පිරවුම් හල මේ වන විට ඉදි කරමින් පවති.

රන්නපුර සිට පානදුර දක්වා දිව යන A8 මාර්ගයේ හැරණියාවක සහ ඉඩංගොඩ නගරය අතර කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපස භූමියේහි අභිනවයෙන් ඉදි කිරීම් ආරම්භ කර ඇති ඉන්ධන පොම්ප 06 ක ධාරිතාවකින් සහ අනෙකුත් සියලු සේවා පහසු කම් වලින් සමන්විත අති නවීන සුපිරි ඉන්ධන පිරවුම්හල නුදුරැ අනාගතයේදි ඉදිකර අවසන් වු පසු උක්ත මාර්ගයේ ස්ථාපිත සුපිරි මට්ටමේ දැවැත්තම ඉන්ධන පිරවුම් හල වනු ඇත. මෙය පැය 24 පාරිභෝගික සේවාව සමඟින් ජනතාවට විශාල සේවාවක් සිදු කරනු ඇති අතර අප සමිතියට සහ සාමාජිකයන්ට ප්‍රධාන ආර්ථික ශක්තියක් වනු ඇත.