අයදුම්පත්‍ර

සී/ස කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමූපකාර සමිතිය.

 

ඊමේල්             :-          info@kiriellampcs.com / mpcskiriella@gmail.com

දුරකථනය        :-          045-2265808 /045-4935058
ෆැක්ස්              :-          045-2265897

මුහුණු පොත    :-          facebook.com/mpcskiriella.lk

වෙබ් ලිපිනය    :-          www.kiriellampcs.com