ග්‍රාමීය බැංකු අංශය – සේවාවන්

 • සාමාජික සහ සාමාජික නොවන තැන්පත් රාශිකරණය

 • ස්ථාවර තැන්පත් රාශිකරණය

 • සාමාජික ණය දීම (උපරිම ලක්ෂ 10 දක්වා )

 • රන් භාණ්ඩ සඳහා උකස් අත්තිකාරම් ලබා දීම

 • විදුලි බිල්පත් ගෙවීම

 • ගොවි විශ්‍රාම වාරික රැස් කිරීම

 • විදේශ මුදල් හුවමාරුව

 • අලුත් වාහන සඳහා ණය ලබා දීම (මෝටර් සයිකල් , ත්‍රිවීල් රථ සහ කුඩා ප්‍රමාණයේ ලොරි රථ)

 • රාජ්‍ය නිළධාරින්ගේ මාසික වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම

 • සමුසරණ ණය රක්ෂණ ක්‍රමය

  • ණය කරු මිය ගිය විට හෝ අකර්මණ්‍ය තත්වයට පත් වු විට හෝ ණය මුදලේ ශේෂය සමුසරණ අරමුදලින් පිය වීම

  • උකස් කරු මිය ගිය අවස්ථාවක අදාල උකස් භාණ්ඩය නිත්‍යානුකුල හිමිකරුවන් වෙත නොමිලේ පිරිනැමීම

 • 05 වසර සමතුන්ට සහ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව පිරීනැමීම

සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකු ජාලය

කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 045-4935059 /045-2265639
Fax :

දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 045-4935056
Fax :

ඇල්ලගාව ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 034-7941058 / 034-2269046
Fax :

ඇරෑපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 036-4932017 /  036-2259421
Fax :

කීනගහවිල ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 045-4935061
Fax :

මිටිපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 036-4932091
Fax :