අප හා දොඩමලු වීමට නම්

ඔබේ නම (අවශ්‍ය)

ඔබේ දුරකතන අංකය

ඔබේ ඊ මේල් ලිපිනය(අවශ්‍ය)

අප සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය කාරණය

 • සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
  සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ , කිරිඇල්ල

 • 045-2265808 /  045-4935058
  Fax:  045-2265897

 • info@kiriellampcs.com

 • www.kiriellampcs.com

 • කාර්‍යාලීය වේලාවන්

  සදුදා – සිකුරාදාපෙ.ව. 8:00 – ප.ව. 4:30

  සෙනසුරාදාපෙ.ව. 8:00 – ප.ව. 01:00