කෝප් සිටි අංශය

  • අඩුම මිළට අවශ්‍ය හොඳම භාණ්ඩ ලබාදීම

  • කලට වේලාවට , අවශ්‍ය ප්‍රමිතියට ලබා දීම

අපගේ කෝප් සිටි ජාලය

කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 045-4935059 /045-2265639
Fax :

දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව

සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය ,
සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
Email : crbkiriella@gmail.com
Tel : 045-4935056
Fax :