ගරු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

විධායක නිළධාරි මණ්ඩලය

බැංකු කළමණාකාර කණ්ඩායම

නියෝග සහ පරිපාලනය

සාමාන්‍යාධිකාරි ඩී.එල්. ඉන්ද්‍රානි ආරියලතා මහත්මිය (වැ.බ)
ගණකාධිකාරි පී.පී.ටී.පී. දැරණියගල මහත්මිය
බැංකු සේවා කළමණාකරු අයි.ඩී. සුනිල් පද්මසිරි මහතා
ලේකම් එස්.ඒ.චමිලා ප්‍රියදර්ශනි සුරියප්පේරුම මහත්මිය
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගනක ඩී.එච්. විමල් ගුණතිලක මහතා
ග්‍රාමීය බැංකු අභ්‍යන්තර විගනක (1) ඩී.එල්. දමයන්ති ලියනගේ මහත්මිය
ග්‍රාමීය බැංකු අභ්‍යන්තර විගනක (2) එච්.චාමර සඳුන් හේවගේ මහතා (වැ.බ)
ප්‍රධාන ගිණුම් සහායිකා කලමානාකාර සහකාර ටී.ඒ.ලක්ෂ්මි ගයන්තිකා සිරිසේන මහත්මිය
සිමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ අධ්‍යක්ෂ මඩුල්ල
තනතුර
නාමය
පත් වු දිනය
ගරු සභාපති පූජ්‍ය කිම්මන්තුඩාවේ සිරිරතන ස්වාමීන් වහන්ස 2017.06.15
ගරු උප සභාපති කේ.එම්.තිලකරත්න මහතා. 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂක කේ.ආර්.බී.එම්.ආර්. සුනිල් ධර්මාශෝක කිරිඇල්ල මහතා. 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂක ආර්.මංගල රුවන් කුමාර වීරසිංහ මහතා 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂක යූ.ක්‍රිෂාන්ත රුවන් ප්‍රේමදාස මහතා. 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂක එච්.ඒ.චානක විජේරත්න මහතා 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂක එච්.ඒ.ප්‍රේමසිංහ මහතා 2017.11.04
ගරු අධ්‍යක්ෂිකා ඩී.එල්.සමන්තිකා මල්කාන්ති මිය 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂිකා ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ඉරෝෂා දිල්හානි විජේසුන්දර මැණිකේ මිය 2017.06.15
ගරු අධ්‍යක්ෂිකා ඒ.ඒ.චිත්‍රා අබේසිංහ මිය 2017.06.15
ස.සං.ප්‍රා.නි. කේ.වී.කමනි ගුණරත්න මිය
  කළමණාකරු ඩී.පී. කරුණාවති මහත්මිය කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර එච්.එම්.ගයාල් සංජිත අබේරත්න මහතා කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර කේ.සචිනි දිනෙල්කා මහත්මිය කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර කේ.. ශාක්‍යා ධනපාලි චන්ද්‍රපාල මහත්මිය කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර ඒ. සුගන්ධි කෞශල්‍යා මෙනවිය කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කේෂ්ත්‍ර නිලධාරිනි බී. නිලන්ති අනෝමා ජයසේකර මහත්මිය කිරිඇල්ල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු එච්.ජී. අනෝමා දමයන්ති මහත්මිය දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර ආර්.ඒ. දිලිනි සංජිවනි රූපසිංහ මහත්මිය දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර ඩී.එල්. කමණි ප්‍රියදර්ශනි මහත්මිය දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර කේ.එම්.රාංජනා කුමාරි කඳවින්න මෙනවිය දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව
  කේෂ්ත්‍ර නිලධාරි ඒ. හර්ෂ සම්පත් ජයවික්‍රම මහතා දකුණු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු ප්‍රියන්ති රේණුකා විජේසිංහ මහත්මිය ඇරෑපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර ඒ.එල්.ඒ. චතුරි අනුෂ්කා මහත්මිය ඇරෑපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව
  කේෂ්ත්‍ර නිලධාරි බී.රත්නසිරි ගුණවර්ධන මහතා ඇරෑපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු එච්‍ඩබ්ලිව්. විචිත්‍රා උදයංගනි මහත්මිය ඇල්ලගාව ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර යු.ඩී.අනුෂා උදයන්ති මහත්මිය ඇල්ලගාව ග්‍රාමීය බැංකුව
  කේෂ්ත්‍ර නිලධාරි ඩී.එල්. සුනිල් මහතා ඇල්ලගාව ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු කේ.ඒ. තනුජා රංජනි මහත්මිය කීනගහවිල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කේෂ්ත්‍ර නිලධාරිනි පී.කේ‍. පද්මලතා මහත්මිය කීනගහවිල ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු ජේ.ටී. චමිකා ලසන්ති මෙනවිය මිටිපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව
  කලමානාකාර සහකාර සමන්ති වීරසේන මෙනවිය මිටිපොළ ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු පී.කේ.නිලුකා චාන්දනි මහත්මිය උතුරු කරඳන ග්‍රාමීය බැංකුව
  කළමණාකරු එච්.පුෂ්පා ලීලා කාන්ති මහත්මිය දකුණු කරඳන කෝප් සිටි
  කළමණාකරු කේ.ඒ. යුගානි නිලුකා මහත්මිය කිරිඇල්ල කෝප් සිටි
  කළමණාකරු කේ.ටී. යමුණා නිල්මණි මෙනවිය ඇල්ලගාව කෝප් සිටි
  කලමානාකාර සහකාර එච්.චාමර සඳුන් හේවගේ මහතා කාර්යාලය
  කලමානාකාර සහකාර නිමේෂා දුලාංජලි රුපසිංහ මෙනවිය කාර්යාලය
  කලමානාකාර සහකාර බී.ඩබ්ලිව්.චානිකා ලක්මාලි මෙනවිය කාර්යාලය
  කලමානාකාර සහකාර කේ.කේ.සදීපා තිළිණි කොඩිතුවක්කු මෙනවිය කාර්යාලය
  කලමානාකාර සහකාර නදිශා ලක්මිණි  මහත්මිය කාර්යාලය
  යතුරු ලේඛක කේ.ඒ.නිමන්ති චන්දිමා මහත්මිය කාර්යාලය
  කාර්ය සහයක නන්දනි ශාන්ති මහත්මිය කාර්යාලය

 2017 ඔක්තෝම්බර්

පරිපාලන ව්‍යුහය