ආරම්භය

1968 මාර්තු 08 දින අංක 14792 දරණ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාර 1972 අංක 05 දරණ සමුපකාර සමිති පණතේ 06 වෙනි වගන්තිය අනුව එවකට රත්නපුර සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් ජී.එච්. කළ්‍යාණරත්න ගුණවර්ධන මහතා විසින් ලියාපදිංචි කරන ලදි.

අපගේ දැක්ම

ස්වයංපෝෂිත සමාජ මෙහෙවරක් උදෙසා එක්සත්ව , එක්සිත්ව , පෙරට

අපගේ මෙහෙවර

අප සතු වු මානව හා භෙෳතික සම්පත් මඟින් සමාජයේ පොදු අවශ්‍යතා සපුරමින් සියලු ජනයාගේ හදවතට සමීප වු ලෙන්ගතු සහෘදයකු සේ අනෝන්‍ය විශ්වාසයෙන් හා සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති සුරකමින් සාමාජික හා සාමාජික නොවන ප්‍රජාවගේ බලාපොත්තු මල්ඵල ගන්වන රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හොඳම සමුපකාර ආයතනය බවට පත්වීමයි.

නෛතික භාවය

නාමය :- සීමාසහිත කිරිඇල්ල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය , සමු මැඳුර , ඉඩංගොඩ ,  කිරිඇල්ල
ලියාපදිංචි අංකය :- ර‍/474
ලියාපදිංචි දිනය :- 1971 මාර්තු 05

අතීත තොරතුරු

ආර්.ඒ.ප්‍රේමරත්න මහතා 1971-03-27 සිට 1973-02-25 දක්වා
වාසුදේව නානායක්කාර මහතා 1973-02-26 සිට 1975-11-11 දක්වා
ඩබ්ලිව්.එම්.ඇන්.බී. මානිපුර මහතා 1976-01-19 සිට 1977-07-27 දක්වා
එච්.එල්.ජී. බැස්ටීයන් මහතා 1977-07-28 සිට 1977-10-05 දක්වා
ජේ.එම්.ඒ.එස්. ජයවීර මහතා 1977-10-06 සිට 1978-04-17 දක්වා
ඩී.පී.බාරොන් විතානකන්ද මහතා 1978-04-18 සිට 1979-12-01 දක්වා
එම්.ජී.උෳරුපැලැව්ව මහතා 1979-12-01 සිට 1980-09-21 දක්වා
ඩී.පී.බාරොන් විතානකන්ද මහතා 1980-09-21 සිට 1982-12-26 දක්වා
ඩී.එම්.එස්.බණ්ඩාර මහතා 1982-12-27 සිට 1983-09-10 දක්වා
ජී.කේ.ඩී.බී. ගනේපල්ල මහතා 1983-09-11 සිට 1989-04-30 දක්වා
ටී.නිමල් ධර්මරත්න මහතා 1989-05-01 සිට 1992-02-22 දක්වා
එම්.ජී.උෳරුපැලැව්ව මහතා 1992-02-23 සිට 1995-03-18 දක්වා
කේ.ටී. මෛත්‍රීරත්න මහතා 1995-05-03 සිට 1998-05-02 දක්වා
පී.ඒ. මහින්දපාල මහතා 1998-05-02 සිට 2001-04-29 දක්වා
එච්.එම්.තිලකරත්න බණ්ඩාර මහතා 2001-04-29 සිට 2010-08-07 දක්වා
එච්.පුෂ්ප කුමාර හේවාරත්න මහතා 2010-08-07 සිට 2015-10-28 දක්වා
එච්.එම්.පද්මලාල් බණ්ඩාර මහතා 2015-10-28 සිට 2015-11-28 දක්වා
කේ.ටී. මෛත්‍රීරත්න මහතා 2015-11-28 සිට 2016-05-05 දක්වා
ඒ.නිහාල් මහතා 2016-05-06 සිට 2017-06-14 දක්වා
පුජ්‍ය කිම්මන්තුඩාවේ සිරිරතන හිමි 2017-06-15 සිට මේ දක්වා

ප්‍රණාම සහ අනුස්මරණය

ව්‍යාපාරයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් උරදුන් සේවකයෝ (මිය ගිය)

 • එච්.ඒ.කපිල සෙනෙවිරත්න

 • එච්.ඩී.සේනාධීර මයා

 • එස්.ඩී.ප්‍රේමරත්න මයා

 • යු.ඒ.ඇඩ්වින් සිංඤෝ මයා

 • නවරත්න බණ්ඩාර වටෝවිට මයා

 • ජී.ඒ. ප්‍රේමවතී මිය

 • ආර්.ජී.ලීලාරත්න මයා

 • පී.කේ.සරත් ඥාණබන්ධු මයා

 • ජී.මාටින් මයා

 • ජී.හේමපාල මයා

 • ටී.ඒ.සුගතපාල මයා

 • ඊ.ඒ.රොබට් මයා

 • එම්.බැසිල් පෙරේරා මයා

 • ඒ.ඒ.මාලනී මිය

ව්‍යාපාරයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් උරදුන් සේවකයෝ

 1. නිමලසේන මලවිආරච්චි මයා
 2. එච්.එම්.ටී. බණ්ඩාර මයා
 3. අයි.එම්.සමරවීර මයා
 4. වී.වී.විජේනන්ද මයා
 5. කේ.ඩී. අමරානි මිය
 6. එස්.ඒ.තිලකරත්න මයා
 7. ලක්ෂ්මන් ජේ රත්නායක මයා
 8. නේරංජනි විජිත කුමාරි මිය
 9. එච්.ඒ.කරුණාරත්න මයා
 10. ආර්.එම්අයි.එස්.රත්නායක මිය
 11. ලක්මාලි මඩගම්මන මිය
 12. එම්.එච්.පද්මසිරි මුණසිංහ මයා
 13. ලලනා ලේකම්ගේ මිය
 14. නිමාලි කොට්ටේගොඩ මිය
 15. කේ.බී.ප්‍රේමතිලක මයා
 16. එච්.එම්.ජේ. ප්‍රසන්න මයා
 17. චමින්ද ජයවීර  මයා
 18. ඩබ්ලිව්.අල්බින් සිංඤෝ මයා
 19. ජේ.සුමිත්‍රා ප්‍රියදර්ශනි මිය මිය
 20. චම්න්ද ජයනාත් පියරත්න මයා
 21. කේ.එම්.රත්නායක බණ්ඩාර මයා
 22. ආර්.එම්.ගුණදාස මයා
 23. තුෂාරි දිල්හානි ප්‍රේමරත්න මිය
 24. ටී.ප්‍රේමදාස මයා
 25. ජී.ඩබ්ලිව්.වේලිස් සිංඤෝ මයා
 26. සර්ධා පුෂ්පමාලි මිය
 27. බී.සී.රාමචන්ද්‍ර මයා
 28. කේ.එම්.තිලකරත්න මයා
 29. තරංගා හර්ෂණි චන්ද්‍රපාල මෙනවිය
 30. ආර්.ඒ.ඩී.උපතිස්ස මයා
 31. ඩී.ඒ.එන්.ද සිල්වා මයා
 32. ඩී.එච්.වසන්ති චතුරාණි මිය
 33. පී.ඩී.ප්‍රේමරත්න මයා
 34. වී.කේ.ඒ.සිරිල් විජේසිංහ මයා
 35. නිශාන්ති ලක්මාලි මිය
 36. එම්.පියසේන මයා
 37. ජි.ඒ.කමලා රණසිංහ මිය
 38. චන්දිම ජයනාත් දයාවංශ මයා
 39. ජේ.එම්.රණසිංහ මයා
 40. ජේ.ආර්.ජේ.අමිතා චන්ද්‍රෙස්කර මිය
 41. එස්.ඩී.චමිලා ඉරෝෂණි මිය
 42. ඒ.වී.විජේරත්න මයා
 43. ආර්.අයි.කිරිනේලිස් මයා
 44. ඉරෝෂා ලක්මාලි කුලරත්න මෙනවිය
 45. ජී. ඩබ්ලිව්.සෝමපාල මයා
 46. කේ.එම්.ධර්මසිරි බණ්ඩාර මයා
 47. එල්.ඩී.සුනිල් මයා
 48. කේ.ඒ.පියසේන මයා
 49. ජී.නිමල් ජයවීර මයා
 50. ඩබ්ලිව්.ඒ.සුවනීතා
 51. ඇස්.ඒ.නන්දසිරි මයා
 52. ජී.ඒ.ගුණසේකර මයා
 53. ජී.ඒ.සෝමපාල මයා
 54. ජී.එම්.තිලකරත්න මයා
 55. ජී.බී.සෝමවති මිය
 56. එන්.ඩී.ආරියරත්න මයා
 57. චන්ද්‍රලතා ලියනආරච්චි
 58. ඩබ්ලිව්.එම්.මද්දුම බණ්ඩාර මයා
 59. ජේ.ඩී.නාලනි මංගලිකා මිය
 60. ඩී.එස්.වීරකෝන් මයා
 61. ජේ.එම්.සමරසිංහ බණ්ඩාර මයා
 62. ජේ.ඩී.රංජිත් පද්මසිරි මයා
 63. කේ.වී.ගුණවර්ධන මයා
 64. ශාන්තා ජී. පුංචිහේවා මිය
 65. ඩබ්ලිව්.ඩී.දර්ශණි නිමාලි මිය
 66. කේ.ඒ.කුසුමාවති මිය
 67. පී.ඒ.අබේරත්න මයා
 68. පී.ඩිංගිරි මැණිකේ මිය
 69. ඉන්ද්‍රානි ප්‍රේමලතා රත්නායක මිය
 70. ඩබ්ලිව්.එල්.ඒ. ඩබ්ලිව්.වැලිවිට මිය
 71. පී.කේ. සුනිල් මයා
 72. එම්.ආරියදාස මයා
 73. එච්.ජී.හේමචන්ද්‍ර මයා
 74. ජී. ඩබ්ලිව්.ආරියදාස මයා
 75. කේ.එම්.පියසීලි කෝනාර මිය
 76. යු.ජී.නන්දාවතී මිය
 77. කේ.ජී.සුනිල් චන්ද්‍රපාල මයා
 78. පී.කේ.ප්‍රේමවාති මිය
 79. ජයතිලක හේවා පත්තිනි මිය
 80. ජී.ඒ.සුසිල් පියරත්න මයා
 81. ජී.ඒ.දයානන්ද මයා
 82. ජී.ධර්මවතී මැණිකේ මිය
 83. අනෝමා කීරගල මිය
 84. අයි.ඩී. දයාරත්න මයා
 85. කේ.කේ.මලියරත්න මයා
 86. පී.ඒ. ධර්මදාස මයා
 87. ජේ.එම්.චන්ද්‍රාවතී මැණිකේ
 88. ජී.උපමාලි ඉන්ද්‍රා මැණිකේ මිය
 89. ඊ.කේ.ලලනි දමයන්ති මිය
 90. උදේනි කුමුදුනී මිය
 91. කේ.බී.පියසිරි මයා
 92. ඩී.බර්නාඩ් ද සිල්වා මයා
 93. ඩී.එච්.ගුණදාස මයා
 94. එම්.ඒ.ගුණපාල මයා
 95. ඩී.එම්.කුසුමලතා මිය
 96. සංගීත් දර්ශන මයා
 97. එස්.ඒ.චන්ද්‍රසිරි ජයවර්ධන මයා
 98. එම්.ඩී.රෝහණ උදය කුමාර මයා
 99. ජී.ඒ.චම්පිකා අරුණකාන්ති මිය
 100. ජී.ගුණසාර මයා
 101. ජී.ඒ.නයානා සිරිවර්ධන මිය
 102. එල්.ඒ. චන්ද්‍රවතී මිය
 103. ඒ.ඒ.අනුලා අමරසිංහ මිය
 104. එච්.එම්.ඉන්දිකා සමන්ති ධනවර්ධන මිය
 105. බී.ජයසේන මයා
 106. පී.ඒ.චමිලා ඉරෝෂණී මිය
 107. ඊ.ඒ.චන්ද්‍රා ජයලත් මැණිකේ මිය
 108. සුභාෂණි නිරෑෂා කීරගල මිය
 109. එස්.ඒ.බෙනට් සුගතදාස මයා
 110. ධම්මික කුමාරසිරි මල්ලවආරච්චි මයා
 111. එච්.චින්තා රමණි මිය
 112. කේ.ජී.ලලිත් ගුණවර්ධන මයා
 113. එම්.ඒ. ගාමිණි පර්සි පෙරේරා මයා
 114. යු.ජී.හරේන්ද්‍ර සම්පත් මයා
 115. කේ. ඉන්ද්‍රානි මිය
 116. ඩබ්ලිව්.එම්.විජේසුන්දර මයා
 117. පී.ඒ. චන්ද්‍රෙස්කර මයා
 118. නාලනී බ්‍රියට්‍රිස් සමරනායක මිය
 119. යු.ජී. ප්‍රේමරත්න මයා
 120. පී.පී.නිශාමා කල්පනී මෙනවිය
 121. එම්.ඩී.ගාමිණි මයා
 122. දිලුකා කුමාරි තිලකරත්න මිය
 123. වසන්තා ලාලනී විදානපතිරණ මිය
 124. කේ.කේ. නයනා ගල්හේන මිය
 125. කේ.වී.ඉරෝෂා මල්කාන්ති මිය
 126. එච්.ඒ.රත්නපාල මයා
 127. ජී.ඒ.ශ්‍යමා කුමුදුනී ගුණසේකර මිය
 128. ආර්.ගයානි රුපීකා මිය
 129. ජේ.එම්.රජිතා නිලන්ති මිය
 130. ආර්.ඒ. කමනි මිය
 131. ඒ.වී.රසිකා කුලරත්න මිය
 132. එස්.පී.පී.එම්.එම්.කේ.ශාන්ති මිය
 133. එම්.එච්.චමිපා රෝහිනි මුණසිංහ මිය
 134. පී.කරුණාරත්න මයා
 135. ආර්.එස්. ශානිකා රණසිංහ මිය
 136. බී.ඩබ්ලිව්.අචිනි ශානිකා මිය
 137. කේ.විජේදාස මයා